Unieważnienie małżeństwa – jak unieważnić ślub kościelny i cywilny?

Kiedy okazuje się, że ślub z daną osobą był niewłaściwym wyborem, rozważa się rozwód. W szczególnych przypadkach można jednak starać się  nawet o unieważnienie małżeństwa, czyli uznanie go za niebyłe. Dzieje się tak chociażby, jeśli zostało ono zawarte pod przymusem, jeden z partnerów zataił chorobę psychiczną czy wystąpiły jakieś błędy formalne. Zatem kiedy i jak unieważnić ślub konkordatowy, cywilny lub kościelny?

Unieważnienie małżeństwa – czym jest i czym różni się od rozwodu?

Kiedy po ślubie okazuje się, że występują niezgodności i para chce się rozstać z jakichś powodów, to może wnieść do sądu cywilnego sprawę rozwodową. Ustala się w jej trakcie czy faktycznie doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego, ustala podział majątku czy rozdziela opiekę nad dziećmi i przyznaje alimenty. Zawarty wcześniej związek zostaje rozwiązany jak umowa i ustalone zostają konsekwencje rozwiązania tejże umowy. W kościele katolickim z kolei niezależnie od rozwodu cywilnego, nadal pozostają oni małżonkami, a ponownie ślubując popełniają grzech. Jeśli natomiast orzekane jest unieważnienie małżeństwa, to uznaje się je za niebyłe, ponieważ zostało zawarte nieprawnie, co można zrobić także w świetle prawa kanonicznego w stosunku do ślubu kościelnego. Po unieważnieniu kobieta ma niejako przywrócony status panieństwa, a mężczyzna kawalera.  Jedynie jeśli z nieprawidłowo zawartego zrodziły się dzieci, w świetle prawa cywilnego są one dziećmi pochodzącymi z formalnego związku małżeńskiego.

Kiedy można unieważnić ślub kościelny i jak to zrobić?

Wątpliwości co do prawidłowości zawarcia związku małżeńskiego w Kościele, uczciwości małżonka w ważnych sprawach omawianych przed ślubem czy brak pożycia małżeńskiego to jedne z przyczyn, dla których można wnosić o unieważnienie małżeństwa zawartego w kościele katolickim. Nie istnieje natomiast coś takiego jak rozwód kościelny, ponieważ w myśl wiary małżeństwo jest nierozerwalne. Zatem jak unieważnić ślub kościelny?

Podstawy do unieważnienia ślubu kościelnego:

 • zbyt młody wiek w momencie zawarcia związku małżeńskiego (poniżej 14 lat w przypadku kobiety i 16 lat u mężczyzny);
 • pokrewieństwo (do czwartego stopnia w linii bocznej) lub powinowactwo;
 • wady umowy/zgody małżeńskiej, np. zatajone problemy psychiczne, symulacja, brak pożycia małżeńskiego czy skrajna niedojrzałość małżonków, ślub pod przymusem lub zawarty podstępem;
 • wady obrzędu, np. kapłan bez odpowiednich uprawnień;
 • różna wiara;
 • święcenia kapłańskie lub wieczyste śluby czystości złożone publicznie;
 • impotencja;
 • zawarte wcześniej małżeństwo z inną osobą.

Jak unieważnić ślub kościelny – jak przebiega ten proces?:

 • Złożenie skargi powodowej o nieważność małżeństwa do trybunału kościelnego z podaniem tytułu prawnego, czyli podstawy według której wnosi się o unieważnienie małżeństwa.
 • Otrzymanie dekretu z trybunału kościelnego o przyjęciu (bądź odrzuceniu) skargi.
 • Proces, podczas którego składane są zeznania przed sędzią i notariuszem oraz następują działania biegłych. Każdy składa zeznania osobno, bez obecności współmałżonka czy osób postronnych.
 • Publikacja akt sądowych, z którymi mogą się zapoznać strony postępowania.
 • Wyrok Sądu I Instancji.
 • Wyrok Sądu II Instancji, który to dopiero stanowić może ostateczne unieważnienie małżeństwa zawartego w kościele katolickim.

Podczas tworzenia skargi powodowej, a także w trakcie procesu kościelnego, można korzystać z pomocy adwokata kościelnego specjalizującego się w prawie kanonicznym. Jednak nawet jeśli nie decydujemy się na opłacenie adwokata musimy liczyć się z kosztami. Opłaty procesowe wynoszą od około tysiąca do ponad dwóch tysięcy złotych, a w przypadku konieczności opłacenia biegłego sądowego, doliczyć należy jeszcze 500zł.

unieważnienie małżeństwa

Jak unieważnić ślub cywilny?

Unieważnienie małżeństwa w kościele i w świetle prawa cywilnego to dwie odrębne sprawy. Różne też mogą być ich podstawy. Zatem kiedy i jak unieważnić ślub cywilny?

Przyczyny, dla których można stwierdzić nieważność zawartego związku małżeńskiego:

 • niepełnoletniość małżonków lub brak zgody sądu w przypadku kobiety, która ukończyła 16lat, ale nie osiągnęła jeszcze pełnoletniości;
 • trwanie jednej ze stron w innym związku małżeńskim;
 • pokrewieństwo, powinowactwo lub przysposobienie;
 • ubezwłasnowolnienie, które nie zostało uchylone;
 • nieścisłości w pełnomocnictwach;
 • niepełnosprawność intelektualna lub choroba psychiczna;
 • zawarcie małżeństwa pod groźbą lub w stanie nieświadomości;
 • brak wiedzy na temat prawdziwej tożsamości drugiego z małżonków.

O unieważnienie małżeństwa może wnieść zarówno jeden z małżonków, jak i inna osoba, która ma w tym interes prawny.

Jak unieważnić ślub cywilny – kolejne etapy:

 • złożenie w sądzie okręgowym (odpowiednim dla ostatniego miejsca wspólnego zamieszkania) pozwu o unieważnienie małżeństwa cywilnego;
 • uiszczenie opłaty od pozwu (200zł);
 • proces sądowy;
 • wyrok sądu określający czy małżeństwo, któraś ze stron zawarła w złej wierze (czyli znając powód, dla którego było ono zawarte nieważnie), a także rozstrzygający o władzy rodzicielskiej i alimentach oraz sposobie zajmowania wspólnego mieszkania. Można też dodatkowo rozstrzygnąć o podziale majątku, jeśli któraś ze stron o to wnosi.

Unieważnienie małżeństwa w przypadku ślubu konkordatowego

Zadając pytanie o to jak unieważnić ślub konkordatowy, tak naprawdę należy zadać sobie dwa pytania: jak unieważnić ślub cywilny i jak unieważnić ślub kościelny. Ślub konkordatowy stanowi bowiem połączenie zawarcia związku małżeńskiego w świetle prawa cywilnego, jak i prawa kanonicznego. Aby zatem unieważnić ślub konkordatowy, należy wnieść pozew do sądu okręgowego o unieważnienie małżeństwa cywilnego, a także do trybunału kościelnego, o stwierdzenie nieważności małżeństwa wyznaniowego.

Podsumowując, aby unieważnić małżeństwo wyznaniowe, należy złożyć skargę powodową w trybunale kościelnym. Z kolei w celu unieważnienia ślubu cywilnego, zaczyna się od złożenia pozwu w sądzie okręgowym. W obu przypadkach powodem może być zawarcie małżeństwa w zbyt młodym wieku (choć granice są różne dla obu typów ślubów), z osobą spokrewnioną czy pod przymusem. Z kolei impotencja czy inna wiara może być przyczyną unieważnienia ślubu kościelnego, lecz nie cywilnego. Zatem unieważnienie małżeństwa konkordatowego wymaga udowodnienia osobno przesłanek dla stwierdzenia nieważności obu rodzajów ślubu.

Podziel się...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*